نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

10.22034/aeclr.2021.281550.1051

چکیده

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می‌شود که طرفین هرچه خواسته‌اند در قرارداد ذکر نموده‌اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The principle of good faith and fairness in the interpretation of contracts in Iranian and British law

نویسندگان [English]

  • farzad karamikolmoti 1
  • rezahosain gandomkar 2

1 P.h.d.student

2 gandomkar@qom.ac.ir

چکیده [English]

By studying iran's legal system and approaching legal texts about contracts, the effect of interpreting factors such as custom, law, etc. We understand, but the dispersion and lack of focus on drugs and the mention of instances instead of the expression of the rule on the one hand and on the other hand, not paying attention to the principles and rules of interpretation accepted in different legal systems In fact, they help to remove barriers to the implementation of the contract, which strengthens the thinking that the rules and principles of interpretation should be collected in accordance with the principles governing the contracts and the general rules. About the interpretation of the contract". In Iranian law, fairness has been identified as a rule and interpreting tool in private relationships of individuals. In British law, fairness has a strong position. The principle of goodwill in Iranian law is not reflected in any legal text. In British law, the acceptance of goodwill as a principle has been met with resistance, because in the law of this country in the field of contracts, attention to the terms and phrases of the contract and the contract document is assumed that the parties have mentioned whatever they want in the contract. In cases where the contract is incomplete, implied conditions are entered into and the contract is completed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract Interpretation
  • Fairness
  • Goodwill
  • Iranian Law
  • British Law