مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه
بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه

محمدمهدی کریمی نیا؛ علیرضا شجاعی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.134452

چکیده
  ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ‏اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در ﻛﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق
حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

عبدالجبار زرگوش نسب؛ معصومه افشاری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 37-62

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.278445.1049

چکیده
  تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان
اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان

فرزاد کرمی کلمتی؛ رضاحسن گندمکار

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.281550.1051

چکیده
  با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

مصطفی احمدی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده
  در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر
فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر

حسین جعفری؛ علی به روش؛ نرجس خاتون سرحدی نسب

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.284845.1055

چکیده
  فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی‌ محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می‌باشد.در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی
بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی

محمدرضا دانش شهرکی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 120-140

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.286522.1057

چکیده
  اندیشه‌ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول‌محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه‌ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه‌ی «کفار» قوام یافته‌است، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی

مهدی میهمی؛ مرضیه فتحی برناجی؛ محمدعلی قدوسی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.289713.1060

چکیده
  با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »

سجاد صمندری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.290954.1062

چکیده
  در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ...  بیشتر