نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاع تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی

10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of neglect of the harmless rule in jurisprudence and criminal justice

نویسنده [English]

  • mostafa ahmadi

university of tehran-college of law

چکیده [English]

In legal relations, there are rules that underlie it and strengthen the foundation of justice. The no-harm rule is one of these basic rules, which is emphasized in Article 40 of the Constitution. The implication of this rule is that no one has the right to abuse their rights to the detriment of another. This rule, in addition to the Quranic, narrative and jurisprudential roots, is also based on the logic and rationality of human beings. In Western law, this rule is known as the abuse of rights, which is one of the principles restricting the freedom of individuals. In our civil and commercial laws, this rule has been mentioned many times and in different ways, and this rule is also the basis of civil liability law. But in criminal law, with the exception of a few laws that are merely verbal similarities to the rule, this issue has not been used, and this leads to many abuses by individuals. Cases such as usury and conversion of punishments and discounts and the principles of innocence and the passage of time, etc. are among the cases in which many abuses take place. The subject of this research is Iranian criminal law, which seeks to analyze and remind the relevant people in an analytical way, using library resources and work experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmless
  • right
  • justice
  • criminal law