نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق

2 گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد مشهد

3 فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/aeclr.2021.284845.1055

چکیده

فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی‌ محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می‌باشد.
در این پژوهش، با مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است.
بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.
در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله‌ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می‌باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله‌ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می‌باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می‌رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selling the Qur'an with an approach to Allameh Hilli's point of view and comparison It is with the opinions of early, late and contemporary jurists

نویسندگان [English]

  • Hossien Jafari 1
  • Ali Be ravesh 2
  • narjes khoton sar haddi nasab 3

1 Phd jurisprudent and law

2 International law university islamic Azad of mashhad

3 jurist prudent and law , university of ferdowsi of mashhad

چکیده [English]

The jurists have divided the subject of trade into three categories in terms of Shari'a rulings, namely, Muharram, Makrooh and Mubah, which we are discussing in this article is Muharram trade, which is referred to as Muharram gains. And it includes earning with things that Islamic law has forbidden. In fact, in this research, by descriptive, analytical and critical study, one of the differences in the achievements of Muharram, namely the sale of the Qur'an, has been studied with an approach according to Allameh Hilli and compared with the opinions of other jurists
A careful study of the opinions and principles of the jurists in this matter indicates that the issue of the sanctity of the sale of the Mus'haf is not well-known among the earlier jurists The opinion of the latter is both about the permission to sell the Mushaf and the sanctity that fame is by no means a promise. Contemporaries' views on the sale permit show a difference in this issue Allameh Hilli has a vote of invalidity regarding the sale of the Qur'an to Muslims, and in case of selling the sheet and cover of the Qur'an, which shows the similarity between Allameh Hilli's opinion and the jurists, he has given the opinion to sell the Qur'an, but he considers the sale of the Qur'an to infidels invalid
So should be said that the correct opinion is to sell the Mushaf. The reasons for those who believe in sanctity a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Businesses
  • Muharram gains
  • Sale of Quran
  • Muslim. infidel