نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/aeclr.2021.286522.1057

چکیده

اندیشه‌ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول‌محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه‌ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه‌ی «کفار» قوام یافته‌است، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آن‌ها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شده‌است. مفاهیمی که نه‌تنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار ‌گیرند. به عبارت روشن‌تر، امروزه، کارویژه‌ی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» با یک تطور مفهومی در واژه‌ی «بیگانه» مواجه شده‌است. «بیگانه» به‌عنوان موضوع تقریر سنتی از قاعده‌ی «نفی‌سبیل»، بیگانه‌ی عقیدتی بود و «بیگانه» به‌عنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانه‌ی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجه‌ی توسعه و گسترش اندیشه‌ای است که پس از معاهده‌ی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیده‌است. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعده‌ی فقهی «نفی‌سبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشه‌ی بشری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reread of the "Denial of domination" rule in the modern Islamic state

نویسنده [English]

  • mohammad reza danesh shahraki

Department of public and international Law. Faculty of Law and Political Science, Shiraz university. Shiraz. Iran

چکیده [English]

The idea of the proponents of the traditional approach to jurisprudence, based on traditional relations, has always been based on common concepts such as "Islam" and "Muslim community", the obligation to protect "Islam" and deny the domination of "infidels", but this idea is inevitable today. Attention is paid to concepts based on new relationships in which "land-based nation" has replaced "belief-based nation." Concepts that are not only not necessarily Islamic, but in some cases may also conflict with the interests of other Muslims in the world. In other words, today, the special function of the "Denial of Domination" rule is faced with a conceptual evolution in the word "alien". "Alien" as the subject of the traditional interpretation of the rule of "Denial of Domination" was an ideological alienation, and "alien" as the subject of the new interpretation of it is a geographical alienation. This conceptual transformation based on the belief in the land is the result of the development and expansion of the idea that emerged in the sciences and human relations after the Treaty of Westphalia, and Shiite jurisprudence has been forced to pay attention to it. The author of this article seeks to evaluate the capacity of the jurisprudential rule of "Denial of Domination" in order to face this change in the field of human thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance Jurisprudence
  • Denial of Domination
  • Conceptual Transformation
  • Dynamic Ijtihad
  • Islamic Government