نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/aeclr.2021.289713.1060

چکیده

با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the effect and role of development in the light of international economic law

نویسندگان [English]

  • Mehdi meyhamy 1
  • Marzieh Fathi Bornaji 2
  • Mohammad Ali Ghodoosi 3

1 Department of Private Law,Islamic Azad University

2 Islamic Azad University

3 Islamic Azad University

چکیده [English]

It is necessary to pay special attention to economic legal issues due to the significant economic developments at the regional and international levels and the special attention of other countries to establish economic and trade relations with each other and to the huge volume of activities and control and guidance of their specialized forces and establishing and establishing trade-economic relations. The requirements of place and time and economic crises demand that the world today recognize the special economic needs that domestic forces must be aware of these rules and regulations, and address vulnerabilities and resolve their economic problems with other states. Legal inequalities of investments and their effects along with lack of public support in some cases. In many cases, the effects of private sector investment in the development of host countries and the effects of investment in supporting the public sectors of the host country have been overlooked. Limits the principle of independence of any country with special effects on the host country, severely the rights of the host country without advantage in foreign lands, has always been investment protection. The primary goal in international trade law of foreign investment, this article, while explaining the importance and specific requirements of the subject, examines the examples and their necessity and importance in the field of new international developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • International Development Law
  • New Developments
  • Foreign Investment
  • International Trade