نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی

10.22034/aeclr.2021.288689.1058

چکیده

حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری محسوب می‌شود و می‌توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می‌شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده‌ای از اعمال، رفتارها، اندیشه‌ها، ویژگی‌ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن‌ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش‌هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می‌کند که در این مقاله به

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An adaptive approach to privacy

نویسنده [English]

  • afshin mohajed

the coach

چکیده [English]

Privacy is one of the most up-to-date legal concepts of the present age and is considered one of the most fundamental and fundamental human rights, and it can be said that many people in different parts of the world are involved in it every day and their privacy is violated in various ways. Accordingly, privacy is the realm and range of actions, behaviors, thoughts, characteristics and characteristics of a person that are determined by law and custom and can be changed according to the requirements of time and place and are not public and specific to that person. And has a reasonable freedom in this area and does not disclose them, and human beings do not tend to disclose it, and this privacy is free from the entry, view and supervision of others or any aggression, whether by law or consent. . But the boundaries and content of what is considered private vary between cultures and individuals, but their core content is common. Recognition of human freedom and will and respect for his privacy will enable the flourishing of human talents and their participation in affairs, and the recognition of the private sphere as a right for human beings, an important and effective role in promoting, developing and supporting It has values ​​such as freedom, a sense of security and peace in society, mental health, and the growth and flourishing of human talents. Now, all these cases make it necessary to know the standards and concepts that exist about privacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • aggression
  • human rights
  • human dignity
  • freedom