نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیأت علمی و شورای پژوهش گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق رئیس دانشگاه

10.22034/aeclr.2021.298660.1065

چکیده

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد.
در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Review of Patriarchal Approach of Modern Government in Private Sector Contracts

نویسندگان [English]

  • peyman mirhadi 1
  • mahmood shahidi 2
  • alireza entezarinajafabadi 3

1 Islamic Azad University

2 Islamic Azad University

3 Islamic azad university

چکیده [English]

In the recent decades modern governments have got the control of their citizens rights in their own hands in some fields including certain contracts for jobs, insurance, and civil responsibility. They not only interfere with judicial contract making and legislative findings but also, they interfere with contract due to so-called supporting the vulnerable person, defending citizens and making them happier and bringing more and more development in the society and they called it patriarchal supports which could be beneficial for a marginal group or class and put some others in danger based on their social benefits and weakening the sovereignty of private contract.
In this research we review and analyze the reversed affects and probable results of patriarchal expediency of government and confrontation of it with the base of spending everything fair which traditionally would be done by supporting vulnerable ones to show the adjustability of each citizen sovereignty. We also want to show the undesirable affects of it on the stablishing a fair and just society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patriarchal expediency
  • exchange justice and spending justice
  • sovereignty
  • private contract