نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی

2 0

10.22034/aeclr.2023.323798.1078

چکیده

در جوامعی که طبقات اجتماعی روی پای خود ارتزاق نمی‌کنند و بازیچه‌ی دولت‌ها هستند، از خود اراده‌ای نداشته و به این‌سو و آن‌سوی قدرت کشیده می‌شوند و در نتیجه توانایی ابراز وجود و متحرک بودن خود را از دست داده و بازیچه‌ی دست طبقه‌ی بالادست خود خواهند شد. حال سؤال این است، طبقه متوسط چه تأثیری در ثبات یا بی‌ثباتی در مدیریت بحران‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد؟ به نظر می‌رسد ثبات و یا بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بحران‌ها رابطه فراگیری با تقویت و یا تضعیف طبقه‌ی متوسط در بطن جامعه داشته و دارد، در مواقعی که رشد اقتصادی مهیا بوده، طبقه متوسط تقویت‌شده و به دنبالان وضعیت عمومی و مشروعیت سیاسی را به دنبال داشته و درنتیجه ثبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز تقویت‌شده است. اما در مقاطعی که رشد و کارآفرینی اقتصادی و سیاسی تضعیف‌شده، نارضایتی گسترش‌یافته و تنش‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خود داشته است. پژوهش فوق از طریق روش کیفی اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی ارائه می‌گردد، هدف می‌کوشد هم از منظر تئوریک، و هم به‌صورت تجربی با رویکرد اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی وضعیت طبقه‌ی متوسط در ایران و نحوه‌ی تأثیرگذاری آن بر امنیت و ثبات سیاسی در کشور را دنبال نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology, sociology and criminology The role of the middle class in managing the political, social and cultural crises of society In the period of the deadlock of the twelfth government until the hope of opening in the thirteenth government

نویسندگان [English]

  • mohammad reza mousavifard 1
  • Mohsen jamshidi 2

1 0

2 0

چکیده [English]

In societies where social classes do not live on their own and are the toy of governments, they have no will of their own and are drawn to this side and the other side of power, and as a result lose their ability to express themselves and be mobile and play with their hands. They will be upstairs. Now the question is, what effect does the middle class have on stability or instability in managing political, social and cultural crises? It seems that political, social and cultural instability or instability in crises is a pervasive relationship with the strengthening or weakening of the middle class in At the heart of society's economic growth has been the strengthening of the middle class, followed by the general state of affairs and political legitimacy, and the consequent strengthening of political, social, and cultural stability. Weakened politics, widespread discontent, and political, social, and cultural tensions follow Is Eshete. The above research is based on qualitative method and information retrieval through available documents and data discussed with descriptive-analytical approach. Data collection and data have been collected using existing documents and through the library and the Internet. It is the relationship between the middle class and political stability and public and social welfare and tries to examine the situation of the middle class in Iran both theoretically and experimentally with the approach of political economy and political sociology and how it affects Follow security and political stability in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Classes
  • New Middle Class
  • Development and Political Stability
  • Social Crisis
  • Coronavirus