مقاله پژوهشی
آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم
آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ محسن جمشیدی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.323798.1078

چکیده
  در جوامعی که طبقات اجتماعی روی پای خود ارتزاق نمی‌کنند و بازیچه‌ی دولت‌ها هستند، از خود اراده‌ای نداشته و به این‌سو و آن‌سوی قدرت کشیده می‌شوند و در نتیجه توانایی ابراز وجود و متحرک بودن خود را از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)
جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)

فاطمه صدیق

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 32-45

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.337812.1087

چکیده
  هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

سید عباس موسوی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 46-64

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.334301.1085

چکیده
  در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می‌گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می‌شود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

افشین مجاهد

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.292522.1063

چکیده
  امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می‌باشد. عدم توانایی تجار و شرکت‌های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی جرم توهین در ایران و عراق
مطالعه تطبیقی جرم توهین در ایران و عراق

مسعود مداح؛ سید حامد حسین حسینی خامنه ای

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 78-96

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.334229.1084

چکیده
  یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری
مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

ابراهیم رضاقلی زاده

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.337434.1086

چکیده
  مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته‌اند. در این راستا، ...  بیشتر