نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

3th floor, number 26,tepbashi

10.22034/aeclr.2023.334301.1085

چکیده

در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می‌گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می‌شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت‌زمانی نسبتا طولانی سپری می‌شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به‌صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می‌توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می‌باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Revocation of the offer in the Legal System of Afghanistan, Turkey and the International Convention on the Sale of Goods

نویسنده [English]

  • Sayed Abbas Mosavi

eskishahir,turkey

چکیده [English]

In all legal systems, in order to form a contract, it is necessary to have at least two reciprocal and proportionate compositional wills. They are called offer and accept. The first expression of will to conclude a contract is called an offer. In case of concluding a contract between absentees, a relatively long period of time passes from the time of offer to reach the addressee, the acceptance of the other party and the conclusion of the contract. In such a case, can the offer be canceled or not? Articles 15 and 16 of the Convention on the International Sale of Goods address the issue of recourse to the requirement as a rule. This means that it can be concluded from Articles 14 and 15 of this Convention that the requirement is, in principle, a legal action. The Turkish legal system also refers to Article 10 of its adopted in 2013 regarding the recourse to the requirement, with a slight difference from the Convention, considers the principle of the recourse of the requirement. Given that Afghanistan has not acceded to the above convention, it has accepted a different theory from the convention and the Turkish legal system in terms of recourse. Article 516 of the Civil Code of Afghanistan considers the requirement to be in principle an irrevocable legal act. This section examines the need for reference in the Afghan and Turkish legal systems in the light of the Convention on International Trade in Goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offer
  • Withdrawal of offer
  • Revocation of offer
  • Recourse to requirement
  • Convention on the International Sale of Goods