نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل دادگستری - قاضی بازنشسته

10.22034/aeclr.2023.350963.1101

چکیده

چکیده : در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می‌شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه‌ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dispute and indivisible verdict with an overview on Judicial precedent

نویسنده [English]

  • Gholamreza Movahedian

lawyer

چکیده [English]

Subject: Dispute and indivisible verdict with an overview on Judicial precedent
Abstract: In the Iranian legal system, like any other legal system, a dispute has many varied divisions. Division of disputes could include financial and non-financial, in personam (Personal action) and in rem, ancillary and the main, intial and appeal and movable and immovable property disputes.
Among other divisions, disputes are divided into divisible dispute and indivisible dispute, which in some cases overshadows other divisions as well.
In Iranian Law, similar to French law, extension of dispute’s effect to a third party in an indivisible dispute is considered, but unlike the French law, the extension takes place upon issuance of the verdict, while in French law, extension’s effect would appear upon filing the claim and each of these two requires separate requirements.
In other words, in Iranian law, there is a theory and hypothesis concerning extension of the effects upon issuance of the verdict to the persons against whom an indivisible claim has been filed. This is an issue that in French law raises the need for the presence of stakeholders in the proceedings.
This research which has been conducted in the form of library and field (Review of some court verdicts) study, seeks to introduce such disputes with the aim of providing a practical and/or legislative solution to eliminate the resulted obstacles and problems together with the various interpretations that lead to adoption of various procedures.

Keywords: Dispute, Verdict, Division, Extension, Profit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute
  • Verdict
  • Division
  • Extension
  • Profit