نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

10.22034/aeclr.2023.343215.1094

چکیده

بررسی تاریخی جرم جادوگری در دوران باستان، ریشه های تاریخی جرم انگاری این رفتار را نمایان می سازد. همچنین نوع کیفر و بازخورد آن در جوامع، مسولیت ها و آیین دادرسی حاکم در ادیان و نظام های باستانی را مشخص می نماید. ضمن شناخت زمینه های اجتماعی جرم، علل عدم استمرار آن در طول تاریخ آشکار می گردد. در این تحقیق با مطالعه قانون نامه های عهد باستان و بررسی مواد قانون نامه های مختلف، ضمن بیان مختصری از حقوق جزایی حاکم در آن دوران، در خصوص جرم جادوگری به صورت متمرکز، واکنش های ادیان و نظام های باستانی و چرایی و چگونگی جرم انگاری آن بررسی می شود. ادیان و نظام های باستانی مورد تحقیق شامل قانون های منتسب به نظام های باستانی بین النهرین، ایران باستان، مصر، روم، یونان، یهود و مانوی هند می باشد. استفاده غیر اجتماعی از جادو در دوران باستان محکوم و از نظر ادیان و اقوام مختلف باستان ممنوع و کیفر مرگ برای آن لحاظ گردیده است. علی رغم عدم بیان مجازات جرم جادوگری در برخی قانون نامه ها با این حال در آن عصر مجازات مرگ برای جادوگران قابل تصور می باشد. اغلب به دلیل ناشناس بودن علوم و پدیده های اطراف و ایجاد وحشت در بین مردم و گاهاً به واسطه اعمال جادوگران که به نوعی نشانه بی ایمانی، بی تقوایی و اهانت به مقدسات عنوان شده به مجازات این جرم محکوم می شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Crime of witchcraft in Ancient Religions and regimes (Criminalization and reactions)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Najafi 1
  • Hussein Ghodrati 2

1 Master student of Shahid Beheshti University of Tehran

2 Graduate of Master of Public Law, Iran, Tehran, Allameh Tabatabai University.

چکیده [English]

The historical study of the crime of witchcraft in ancient times reveals the historical roots of the criminalization of this behavior. It also determines the type of punishment and its feedback in societies, responsibilities and the ruling procedure in ancient religions and regimes. While recognizing the social contexts of crime, the reasons for its discontinuity throughout history are revealed. In this study, by studying the ancient laws and examining the articles of different laws, while briefly stating the criminal law prevailing at that time, regarding the crime of witchcraft in a centralized manner, the reactions of ancient religions and regimes and why and how criminalization It is checked. The ancient religions and regimes studied include laws attributed to the ancient regimes of Mesopotamia, ancient Iran, Egypt, Rome, Greece, Judaism, and Manichaeism in India. Non-social use of magic has been condemned in ancient times and has been banned by various ancient religions and ethnicities and punishable by death. Despite the fact that the punishment for witchcraft is not stated in some laws, the death penalty for witches is still conceivable at that time. They were often punished for their ignorance of the surrounding sciences and phenomena and for creating panic among the people, and sometimes for the actions of witches, which were a sign of unbelief, impiety, and blasphemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magic
  • witchcraft
  • religions
  • ancient regimes
  • Ordeal