نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد یار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/aeclr.2023.342266.1092

چکیده

در قراردادهای بین‌المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش‌های پرداخت بین‌المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می‌باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو‌دانان وثیقه‌ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق‌الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی‌نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می‌گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می‌باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the method of payment of reliance credit in international trade

نویسندگان [English]

  • farzad karamikolmoti 1
  • seyedmohamadhasan malaekehpourshoshtari 2

1 Instructor of Law, Faculty of Law and Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Law, Faculty of Law and Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

is faced with the risk of non-delivery of the goods by the seller, so international payment methods In order for the buyer to pay the price of the goods and offer solutions for the delivery of the goods subject to the contract, they are from the seller. Mutual letter of credit, or in the words of some surety lawyers, credit that is a new letter of credit addressed to the creditor beneficiaries of the letter of credit, whether related, by the attestant arising from the letter of credit previously issued by the issuing bank or any other bank. If not related to the first contract, it will be issued as a reliance. Dependence on the birth and life of the letter of credit depends on the existence of another letter of credit, its date precedes the date of the original letter of credit, its currency is not more than the original letter of credit, independence from basic transactions and even the initial letter of credit and the related goods , Is one of the characteristics and conditions of the validity of reliance documents in Iran. The subject of this article is the study of the conditions and rulings governing the validity of reliance documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortgage credit
  • collateral
  • creditworthiness
  • credit transfer
  • transferable credit