نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/aeclr.2023.368423.1105

چکیده

اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of modern natural law theory on international legal obligations

نویسندگان [English]

  • Sima Hatami 1
  • Fatollah Rahimi 2

1 Graduate of university of Tehran

2 Faculty board of Azad university

چکیده [English]

It is highly believed that International law is a product of natural law theory . The modern school of natural law, in its return to overcome international legal positivism, is based on the fact that with its effectiveness in the moral dimension of obligations, it has led to the adherence of states as subordinates and exclusive subjects of international law to their obligations, and the states It has brought state-countries closer to global and shared responsibility in international obligations such as general obligations. In this article, the approach of modern new natural law regarding the international obligation for the subordinates of the international law system has been analyzed and the achievement is important from this point of view. Because the revival of the principles of natural rights in the current order of the international law system has compensated for the lack of ethics in international positivism and has created special flexibility, especially in the general obligations of main subjects of international law which are only states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergaomens
  • jus covenant
  • natural law
  • subjects