نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

10.22034/aeclr.2023.337812.1087

چکیده

هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تمایز آن با بزرگسالان را باید اولین گام عدالت خواهانه در فرایند دادرسی دانست، که در ایران آغاز بلوغ به تبعیت از فقه امامیه دانسته شده است ضمن آنکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا سن بلوغ را دوران کودکی و تا سن 18سالگی را دوران نوجوانی می داند، در اسناد بین المللی نیز اطفال را تا سن 18 سال به رسمیت شناخته اند. به همین منظور تفکیک محاکم اطفال در ایران و اسناد بین المللی و همچنین مشارکت والدین در فرایند دادرسی و اهتمام بر امر تسریع فرایند آن و همچنین اخذ وکیل از جمله اقدامات عدالت محور در دو نظام کیفری می باشد. هر چند به لحاظ وجوه افتراق بین دو نظام باید به تاکید بر وجود آئین دادرسی ویژه برای اطفال بزهکار در اسناد بین المللی است که در نظام کیفری ایران این موضوع تاکنون اجرایی نگردیده است اما تفکیک محاکم اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال نشان از اراده قانونگذار ایرانی در تفکیک بین دادرسی می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of justice-oriented model in juvenile delinquency

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sedigh

Master of Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

The purpose of this article is to discuss the effect of justice-oriented model in juvenile delinquency with a comparative approach in the Iranian penal system and international documents, which has addressed the issue using a descriptive-analytical method. In the Iranian penal system and international documents, paying attention to determining criminal responsibility in children and distinguishing it from adults should be considered the first step of justice in the judicial process, which in Iran is considered the beginning of puberty following Imami jurisprudence. Children and adolescents are considered to be children up to the age of puberty and up to the age of 18 as adolescents. In international documents, children up to the age of 18 are recognized. For this purpose, the separation of juvenile courts in Iran and international documents, as well as the participation of parents in the trial process and efforts to expedite its process, as well as obtaining a lawyer are among the justice-oriented measures in the two criminal systems. Although in terms of differences between the two systems, it should be emphasized that there is a special procedure for juvenile delinquents in international documents, which has not been implemented in the Iranian penal system, but the separation of juvenile delinquent courts from adult offenders shows the will of the Iranian legislature. The distinction is between proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

  • juvenile delinquency
  • penal system
  • central justice
  • model
  • international documents