نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی استان کاپیسا کشور افغانستان.

10.22034/aeclr.2024.389421.1112

چکیده

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت‌کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به‌عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه‌ای) جمع‌آوری داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت‌کننده پیش‌بینی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of third-party payment in Afghanistan's legal system

نویسنده [English]

  • Sayed Abbas Mosavi

Assistant Professor in Faculty of Law and Political Science, Al-Beroni University, Kapisa Province, Afghanistan

چکیده [English]

The Civil Code of Afghanistan explicitly accepts payment by third party in articles 806 and 898 and subsequent articles. According to this, third parties can act to fulfill the debtor's debt, but in which cases such an action has the effect of the debtor's obligation towards the creditor falling, and for the main parties of obligations has which main or side obligations, and which time it has the legal effect to refer for the payer third party it is necessary to research. Because the prevention of loss from the main parties of the obligation as an obstacle to the third party's performance and avoiding the loss from the third party by creating the right to appeal to him /her is an important factor in accepting the third party's payment and determining its legal effects. In this research, by using the descriptive-analytical type of qualitative research method and by using the document review method (library resources) to collect data, we conclude that in Afghanistan's legal system, different effects are foreseen for the third-party payment institution with regard to the prevention of losses from the interested parties compared to the main parties of the obligation and the payer third-party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance of the commitment
  • Creditor
  • Refer
  • Third-party
  • Debtor