نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرکز ، تهران ، ایران

2 کار آموز وکالت ، کارشناسی ، گروه آموزشی علوم قضائی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ارومیه ، ایران

10.22034/aeclr.2024.394957.1118

چکیده

رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها نهادها سیستم های این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سوال اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی پایه در ایران، آمریکا و آلمان چه تفاوتها و شباهت هایی دارد؟ علاوه بر شباهت هایی مانند قاعده منع بکارگیری اعضای نهادهای اساسی قضایی در سایر حوزه ها از جمله ساختار و تشکیلات این موسسات، ابطال تصمیمات آنها، لزوم انتشار آنها در روزنامه رسمی، تفاوت های مهمی نیز وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: سایر اختیارات اجرای قوانین با قانون اساسی به شورای معتمد تفویض شود، ثانیاً مدت عضویت اعضای شورا مانند دادگاه قانون اساسی آلمان برای یک دوره است و نمی تواند.. تمدید شود ثالثاً، تصمیمات و نظرات شورای نگهبان فقط در این مورد ماهوی است و مانند دادگاه قانون اساسی آمریکا در زمینه صدور پرونده، شکلی مانند دستور موقت نیست. موارد فوق در این مقاله مبانی سه رویه اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the judicial structure of Iranian, American and German courts

نویسندگان [English]

  • navid sahraei 1
  • monireh rahimi kldanlo 2

1 Master's degree, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Center Branch, Tehran, Iran

2 Legal trainee, BA, Department of Forensic Sciences, Faculty of Law, Islamic Azad University, Urmia Branch, Iran

چکیده [English]

The basic procedure, which is based on the supremacy of the constitution over other laws and the necessity of preserving the basic freedom of citizens against government interventions, is based on the delegation of affairs to political, judicial, administrative and even judicial institutions in different rights. Institutions Institutions Systems This research, which was conducted with a descriptive-analytical approach, the main question of the research is what are the differences and similarities of the basic legal system in Iran, America and Germany? In addition to similarities, such as the rule prohibiting the employment of members of basic judicial institutions in other areas, including the structure and organization of these institutions, the annulment of their decisions, the need to publish them in the official newspaper, there are also important differences. . The results of the present research are as follows: Other powers of law enforcement should be delegated to the Trustee Council by the Constitution. . To be extended. Thirdly, the decisions and opinions of the Guardian Council are only substantive in this case and are not in the form of a temporary order like the US Constitutional Court in the field of issuing cases. In this article, the basics of the three basic procedures and pathology of the Guardian Council in Iran were discussed and analyzed, and a solution was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian courts
  • American courts
  • German courts
  • basic judicial institutions
  • damages caused by multiple references