نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

10.22034/aeclr.2024.399389.1121

چکیده

خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Treason in the legal system of the American and canada in the light of jurisprudence .

نویسنده [English]

  • sadegh habib zadeh

NO

چکیده [English]

treason in the word means" deceit "and in Islam it Means sin and it entered the religion of Islam influenc of signature decrees, The crime of betrayal, in the United States and Canada has been adapted from the "Act of 25 Edward III", approved by 1351 UK. The elements of "betrayal, in the United States and Canada legal system, are levying war against them "and adhering to their enemies, and Commiting a crim against the kings physical integrity. the common denominator of jurisprudential and the American and canada legal system is the condemnation of treason and its distinction the wide scope of treason in jurisprudential compared to the legal system of the American and canada. In this article, from the comparison, it has been found that blaming treason in jurisprudential and considering it as a sin, compared to the criminalization of adultery in the common Law legal system(USA and Canada), has a time precedence of nearly eight hundred years. The purpose of the current research is to compare treason in "jurisprudence" and American and Canada legal system using an analytical and descriptive method,, and it has been tried as much as possible, while critically examining the elements that constitute the crime. the effectiveness of the common Law (American and Canada) in the category of "betrayal" from "jurisprudential matters" and its instrumental and political use in the American society should be depicted

کلیدواژه‌ها [English]

  • treason
  • war
  • aid
  • loyalty
  • revolt