نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری

2 دانشجو

10.22034/aeclr.2024.405791.1124

چکیده

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیم یا اقدامات حرفه‌ای درباره منفعت اولیه به‌صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه‌ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه‌ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of national and international platforms for people's participation in the prevention of administrative corruption: a case study of the crime of conflict of interest

نویسندگان [English]

  • mostafa karamipour 1
  • iman kheiri ahmad abadi 2

1 dr

2 daneshjo

چکیده [English]

Citizens' participation is not a new concept, but it has become much more important during recent decades, due to the occurrence of violations such as administrative corruption crimes. In general, citizens have not only the right but also the duty to participate in decisions that affect their general welfare. This participation, while being a moderator of the ruling power, helps to deal more appropriately with cases of administrative corruption. The main question that the author sought to answer in this descriptive-analytical research is what are the differences between the national and international bases of people's participation in the prevention of administrative corruption with an emphasis on Conflict of Interests? The results of the present research indicate that there are differences between the domestic and international anti-Conflict of Interests frameworks, such as the lack of criminalization of Conflict of Interests in the private sector, as well as the lack of provision for the mechanism of international judicial assistance in the field of Conflict of Interests , lack of It is worth mentioning the detailed explanation of whistle-blowing regulations regarding the fight against Conflict of Interests in Iran's internal law, in contrast to the regional to international nature of anti-Conflict of Interests rights and the lack of guarantee of effective implementation at the international level to fight Conflict of Interests .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: public participation
  • whistling
  • Conflict of Interests
  • civil society