نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزای و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل.

10.22034/aeclr.2023.189328

چکیده

از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می‌باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می‌تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می‌رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می‌باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

جایگاه و نقش جنسیت در تعیین کیفر تعزیری با تأکید بر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

نویسندگان [English]

  • anahıta seıfı 1
  • Mahya Hatami 2

1 Academic member of Allameh Tabataba'i University

2 دانشجوی دکتری حقوق جزای و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل.

چکیده [English]

از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می‌باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می‌تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می‌رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می‌باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • جنسیت
  • بزهکار
  • بزه دیده
  • ماده 18 ق.م.ا
  • اصول رهنمود محور