مقاله پژوهشی
جایگاه و نقش جنسیت در تعیین کیفر تعزیری با تأکید بر ماده 18 قانون مجازات اسلامی
جایگاه و نقش جنسیت در تعیین کیفر تعزیری با تأکید بر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

آناهیتا سیفی؛ مهیا حاتمی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.189328

چکیده
  از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می‌باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

وحید پناهی؛ جواد واحدی زاده

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، صفحه 31-39

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.436306.1135

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می‌پردازد. در اینجا، تلاش شده است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی اصل عدم مداخله از منظر تعاملات این مفهوم با دیگر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل
معناشناسی اصل عدم مداخله از منظر تعاملات این مفهوم با دیگر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

نسیم نسیم سلیمانی نژاد؛ محمدرضا مجتهدی؛ فرشید بنده علی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، صفحه 40-60

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.418381.1128

چکیده
  حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان‌یافته را ترسیم می‌کند. یکی از این اصول حقوق بین‌الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی
پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نورالله صالحی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.418505.1129

چکیده
  . با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران
الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران

اسماعیل کشکولیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ امین امیریان فارسانی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.421953.1131

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در ...  بیشتر