نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.

10.22034/aeclr.2024.418381.1128

چکیده

حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان‌یافته را ترسیم می‌کند. یکی از این اصول حقوق بین‌الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت‌ها و تحولات حال حاضر آنها امکان‌پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت‌ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین‌الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد این اصل دست‌کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت‌ها نباید در امور داخلی و زیربخش‌های سیاسی دیگر حکومت‌ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت‌ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می‌داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت‌ها در روابط بین‌الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه‌ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semantics of the principle of non -intervention from the perspective of this concept interactions with other fundamental principles of international law

نویسندگان [English]

  • Nasim Soleymani nezhad
  • Mohammadreza Mojtahedi
  • farshid bandehali

Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Iran.

چکیده [English]

International law is a set of principles and rules that, in a complex order, outline the framework of stable and organized international relations. One of these principles is the "principle of non-interference", which its semantics depends on understanding other fundamental concepts of international law, such as; The principle of sovereignty of states, the right to self-determination and the principle of equality of states and their current developments. For this reason, this article seeks to provide a definition of the principle of non-interference in the current order of the international community in a descriptive-analytical manner and focusing on the principle of sovereignty of states, while expressing the logical relationship between the mentioned principles. The results of this research show that this principle can be defined and interpreted in at least three semantic areas. 1. Governments should not interfere in the internal affairs and political subdivisions of other governments on the basis of respect for national sovereignty and the right to self-determination. 2. In this sense of the non-interference principle, the refusal of the international community to intervene in the internal affairs of states is subject to the observance of citizenship rights and the exercise of sovereignty in accordance with the will of nations with the right to self-determination by the citizens of society under government.3. Considering the necessity of exercising equal sovereignty of states in international relations, the principle of non-interference, in addition to the basic meaning of "prohibition of the use of force" against countries,

کلیدواژه‌ها [English]

  • The principle of non -intervention
  • the sovereignty of the states
  • the right to determination
  • the principle of equality
  • the International Court of Justice