نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

چکیده

چکیده
لزوم احترام به قرارداد، انجام تعهدات ناشی از آن می باشد طوری که عدم ایفای تعهدات قراردادی دارای ضمانت اجراهای متعددی می باشند که از مهم ترین آنها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام اجبار و فسخ معامله می باشد منظور از اجبار حکم یا دستوری از دادگاه یا سایر مراجع قانونی است که متعهد را به انجام عینی آنچه که تعهد نموده است الزام می کند و یا درصورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با ابزارهای قانونی خویش از طریق مامورین اجرا و یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی و جسمانی وی را مجبور به انجام تعهد می نمایدنحوه اجبار نیز که مهم ترین بخش مقاله حاضر را تشکیل می دهد به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است و این دو نوع اجبار بسته به موضوع تعهد از یکدیگر متمایز بوده و در مواردی که تعهد قائم به شخص است امکان اجبار مستقیم متعهد وجو ندارد و متعهد له صرفا می تواند از طریق اجبار غیر مستقیم تعهد خویش را طلب نماید و در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد مخیر به فسخ معامله گردد لذا به جهت اهمیت موضوع در این مقاله بعد از ذکر ،کلیاتی درباره مفهوم تعهد و انواع تعهد به اعتبار موضوع به نحوه تعهدات قراردادی خواهیم پرداخت و در آخر نتیجه گیری خواهد شد.
کلمات کلیدی:
تعهد،اجبار،اجرا،قرارداد

کلمات کلیدی:تعهد،قرارداد،اجرا،اجبار

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constraint procedure for doing contractual obligations (Iranian law - Imamieh jurisprudence)

نویسنده [English]

  • hadi aghapour

Ph.D. Student, Private Law Group, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch.

چکیده [English]

abstract
The necessity of respecting the contract is to fulfill its obligations, so that failure to perform contractual obligations guarantees several performances, the most important of which is the compulsory and termination of the transaction in the legal system of Iran and Islamic jurisprudence. For example, the enforcement of the sentence or order from the court Or other law enforcement agencies that oblige the person to carry out an objective investigation of what he has undertaken, or in the event of a refusal to comply with a warrant or order, by a court with his or her legal remedies through enforcement agents or third parties, or if the obligation is committed by the person concerned With physical and financial pressures, he has to force him to fulfill his obligation The burden, which forms the most important part of the present article, is in direct and indirect fashion, and these two types of coercion are distinct according to the subject of engagement And in cases where a vested party has a direct obligation to do so, and the vendor can only demand his indemnity through indirect coercion, and if he fails to fulfill the obligation, he will be obliged to terminate the committed area, so for the importance of the matter In this article, after mentioning, we will give a general overview of the concept of commitment and types of commitment to the validity of the subject as contractual obligations, and will conclude
keyword:obligation،contracte،do،consraint

کلیدواژه‌ها [English]

  • obligation"
  • contracte"
  • do
  • "constraint