نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می‌پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می‌آید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می‌شود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته می‌شود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می‌گردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس می‌باشد و در نهایت خواهیم یافت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Approach for Extradition and Termination of Claim

نویسندگان [English]

  • Abalfazl salimian 1
  • jalil maleki 2

1 Tehran

2 Tehran

چکیده [English]

Judgment decline is conducted in different ways and various instruments, in which the claim or judgment extraditions are one of those acts, and the request made by the principal claimant or any tribunal claims in order to eliminate the effect of a dispute formally consent and adduce by the court and judicial authority and has almost the same effects that arranges in petition extradition, so that after the claim extradition at its juncture and legal section, not only will be taken out of court its proceedings and jurisdiction assignment, but also the defendant(s) is also exempt from the obligation to answer and defend against propounded claim, and the court will issue the abatement of action. In condition of the claim extradition, the issue of termination of claim has also been considered and if the plaintiff wants to completely dismiss her/his claim, in this case, the termination of claim order will be issued. According to this approach, the purpose of this research is a comparative extradition study and termination of claim in Iran, French and British laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim Extradition
  • Petition Extradition
  • Termination of Claim
  • Judgment Decline
  • Judgment Termination