مقاله پژوهشی
رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا
رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا

اباالفضل سلیمیان؛ جلیل مالکی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 7-23

چکیده
  زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می‌پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)
ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)

جواد ساسانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 24-55

چکیده
  ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی
جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی

آیت خاکی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 55-76

چکیده
  نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع ...  بیشتر