نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه/صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه عدل و انصاف

چکیده

ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trademark registration and exclusive use rights (With a comparative approach)

نویسنده [English]

  • Javad Sasani

University lecturer / owner and managing director of the Quarterly Journal of Equity

چکیده [English]

Article 31 of the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks stipulates: "The exclusive right to use a sign is reserved to someone who has registered that mark in accordance with the provisions of this law " The attention to this article indicates that, firstly, the registration of the mark creates a right for the applicant or the registrant, this right is the right to own a trademark. Secondly, the registration of a trademark in addition to the origin of the creation of the exclusive right to own it, but also the application of the sign can also benefit from the sign; in such a way as to transfer it under the contract or to allow it to be used by other persons. At also prevents others from using their mark. Thirdly, by considering the fact that the registrant is the owner of the trademark and that any rightful owner can deny his right or decline his ownership, then the right to property derives from the registration of a trademark capable of There are no complaints. Therefore, with this introduction, the purpose of the study is to reveal; these topics are presented in two broad sections; in the first part, the trademark registration and its process are discussed, and in the second part, the legal effects of registration of the mark are studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: trademark
  • registration of trademarks
  • exclusive use rights