نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می‌شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار میگیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The place of public order in contracts with the approach to international conventions

نویسنده [English]

  • Ayat Khaki

Master of Private Law, Law Group, Islamic Azad University, Ardebil Branch Employee of the Bank of Iran's Law Office.

چکیده [English]

Public order is one of the most important legal entities that has a special status in the legal system of all countries. This institution has a very close relationship with the interests of the community, and even many lawyers have defined it in the public interest in defining public order. Since the benefits of relative concepts and the change of time and place change the concept. Therefore, the nature of public order is also variable and relative, and its territory is widespread and tight due to changes in social and economic conditions, and this relative nature of it causes a lot of discrepancies regarding the definition, the basis and the realm Public order has been made. It can be said that one of the most important and basic examples of public order is the establishment of order and security in society, or to prevent any chaos, violations, and crimes. Considering these issues, in this article the public order position in contracts is considered with an approach to international conventions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Public Order
  • Contracts
  • International Conventions