نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست .
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Pressure Legal Constraints in Iran and Other Countries

نویسنده [English]

  • nasim khodakhah

eee

چکیده [English]

The criterion of the democratic system in the international community , as set out in the Universal Declaration of Human Rights , is , on the other hand , a manifestation of the civilization of the nation-state and , on the other hand , a supreme necessity based on the freedom of civil society of the countries , but the expression of freedom in various forms , That freedom of the press generally requires the creation of a desirable atmosphere of rule of law . But the position of the press is in keeping with the constraints on the international human rights system .
Freedom of the press in the Iranian legal system was first recognized in the Constitutional Constitution , and then , like the British legal system , the law was restricted by the law . The present article seeks to investigate the dimensions of the right to freedom of the press and its constraints in the light of human rights doctrines . The purpose of this research is to expand the literature on the rights of the press in the field of international human rights and to pay attention to the limitations , damage and challenges facing its implementation .

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal constraint
  • press
  • international human rights system
  • legal restriction of press freedom